Australia

Australia


No features
6MW Power Capacity 3000sq. ft.
6MW Power Capacity 3000sq. ft.
No features
14MW Power Capacity 5800sq. ft.
8700sq. ft.
No features
No features
Australia
No features
Australia
No features
No features
Australia
No features
Australia
No features
No features
No features
Australia
No features
Australia
No features
No features
Australia
No features
Australia
No features
No features
No features
Australia
300 Total racks
Australia
No features
Australia
No features
Australia
No features
Australia
No features
Australia
No features
No features
No features
No features
No features
Australia
No features
No features
Australia
No features
Australia
No features
Australia
No features
Australia
No features
Australia
No features
No features
No features
Australia
No features
ISO 14001:2015 ISO 27001
Australia
No features
Australia
No features
No features
No features
No features
No features
Australia
No features
Australia
No features
ISO 27001 SOC 1 Type II
ISO 27001 PCI DSS
ISO 45001 PCI DSS
Australia
No features
No features
No features
No features
No features
No features
Featured Data Centers