MP2 Data Center, Phase II, USA

Cyxtera Technologies, Minneapolis, USA
Minneapolis, Minnesota