New Thika Data Centre Data Center, Kenya

Safaricom PLC, Nairobi, Kenya