TI Sparkle Greece Metamorphosis-2, Phase-1 Data Center, Greece

TI Sparkle Greece S.A, Athens, Greece
Athens, Attica