Zhejiang Shaoxing Data Center

Zhejiang Shaoxing Data Center Data Center, China

  • Zhejiang Shaoxing Data Center

China Telecom Corporation, Zhejiang, China
Inner city
312000 Zhejiang
China

Visit Zhejiang Shaoxing Data Center website

Featured Data Centers