Xiamen China Telecom Data Center, China

  • Xiamen China Telecom

China Telecom Corporation, Xiamen, China
Changan Road, Gaodian Telecom Building
316000 Xiamen
China

Visit Xiamen China Telecom website