Shanghai Baoshan-2, China

  • Shanghai Baoshan-2

Zenlayer, Shanghai, China
523 Hulan Rd., #1-1
200431 Shanghai
China

Cooling Redundancy

N+1

Rack Cabinets Dedicated Servers Remote Hands

Visit Shanghai Baoshan-2 website