Shanghai Baoshan-1, China

  • Shanghai Baoshan-1

Zenlayer, Shanghai, China
588 Jiyun Rd., Building 1
200443 Shanghai
China

161460sq. ft.
Rack Cabinets Dedicated Servers Remote Hands

Visit Shanghai Baoshan-1 website