B2 Brisbane Phase 1, Australia

NEXTDC Limited, Brisbane, Australia
Brisbane, Queensland